Enskilt avlopp

Teknisk Guide & Våra Produkter för Enskilt Avlopp

Här hittar du vår guide om det du behöver veta om enskilt avlopp för att bygga en lyckad anläggning.

Först går vi igenom dom vanligaste lösningarna för enskilt avlopp och våra produktkategorier.

Längre ner på sidan hittar du information om respektive fråga och kategori.

Vanligaste lösningar för enskilda avlopp med toalett är:

Slamavskiljare (Trekammarbrunn) + Infiltration
Slamavskiljare + Markbädd
Slamavskiljare + Markbädd på burk
Minireningsverk
Septik tank / Sluten tank

Lösningar med toalett brukar skrivas som KL (klosett) + BDT eller WC + BDT

Avloppslösningar utan toalett kallas för enbart BDT (Bad, Disk och Tvätt) eller gråvatten

Missa inte att läsa mer om enskilt avlopp längre ner på sidan för att få tips och en inblick i alla olika lösningar.

Snabblänkar till vår guide:

Vad är Enskilt Avlopp?
– Antal personer
– Kostnad Enskilt Avlopp
Krav på Enskilt Avlopp
Slamavskiljare och Trekammarbrunn
Lösningar för enskilt avlopp med Normal skyddsnivå
Lösningar för Hög Skyddsnivå

Våra kategorier inom enskilt avlopp:


enskilt avlopp

Vad är Enskilt Avlopp?

Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

Ett noggrant planerat och installerat enskilt avlopp kan leverera flera års problemfritt användande.

Tyvärr så renar inte majoriteten av de äldre avloppsanläggningarna tillräckligt p.g.a av ålder, bristfälliga reningssteg samt felaktigt utförande.

Att anlägga sitt eget enskilda avlopp är ingen raketforskning, men det är väldigt noga att man inte missar någon detalj och följer varje tillverkares manual/instruktion till punkt och pricka.

Vad kostar Enskilt Avlopp?

Det är många faktorer som påverkar priset på ett enskilt avlopp. Man kan räkna med att priset landar mellan 20 000kr till 250 000kr beroende på vem som utför arbetet och vilken anläggning du behöver.

Det är skillnad om du har Normal eller Hög skyddsnivå.

Vilka markförhållanden du har påverkar också priset.

Vid lösningar med hög skyddsnivå så har du oftast tillkommande årliga kostnader för serviceavtal och flockningsmedel eller dylikt.

Förutom själva materialet till avloppsanläggningen så tillkommer det kostnader för:

  • Kostnad för grävmaskin
  • Grus / Makadam / Markbäddsand
  • Tillstånd från kommun.
  • Eventuellt elektriker

Har du inte tillgång till en egen maskin så är kostnaden för en grävmaskin cirka 600-1200kr/timmen inkl moms beroende på storlek.

Du har rätt till ROT avdrag på 30% av kostnaden för den gubbe som kör maskinen, men inte rätt till ROT avdrag för själv maskinen.

Det är oftast lönsammast att hyra in grävmaskin och gubbe på timme istället för att ta fast pris.

De flesta avloppslösningar för ett hushåll klarar man av att gräva/anlägga på ca 1-3 dagar.

Ett alternativ är att ta in en större maskin för schakt och sen hyra en mindre själv för återfyllnad och finlir.

En infiltration är den bästa ekonomiska avloppslösning och det tar 1-2 dagar att anlägga vid rätt förutsättningar och skicklighet.

Kostnad för en infiltration 20 - 40 000kr

Kostnad för en markbädd: 30 - 70 000kr

Kostnad för ett minireningsverk: 70 - 250 000kr

Uppskattade priser ovan bygger på att man är med och arbetar själv eller gräver själv.

När en entreprenör lämnar pris på en avloppsanläggning hamnar det oftast betydligt högre för dom måste ha betalt för resor, etablering, oväntade kostnader m,m

Antal personer enskilt avlopp

En fastighet beräknas vara på 5 personer oavsett om det är en en person eller fem.

Personer brukar man skriva förkortat PE (Personekvivalent).

Just att det är fem personer som man utgår ifrån kommer gissningsvis ifrån en vanlig 70-tals familj, bestående av 2 vuxna + 3 barn.

Det var just på 70-talet som avloppsrening i större skala kom på tal men redan 60-talet blev det krav på efterföljande rening efter slamavskiljaren.

Det är otroligt att det fortfarande finns flera tusen olagliga fastigheter som bara ha en, två eller trekammarbrunn som enda rening 2019, när dessa anläggningar egentligen har haft förbud i 50år!

Varje person beräknas att släppa ut 170liter spillvatten (WC + BDT) lika med 850liter vatten per hushåll och dygn.

Vid enbart BDT vatten så räknar man med 120liter.

När man pratar om minireningsverk för 2 hushåll så är det lika med att det klarar 10st personer.

Vid större anläggningar med minireningsverk för flera hushåll så räknar man med en viss reducering av belastning.
Samma gäller även markbäddar och infiltrationer.

Krav på enskilt avlopp

Det första du ska göra är att ringa din kommuns miljöinspektör och fråga om din fastighet klassas som normal eller hög skyddsnivå.

Skyddsnivån anger hur mycket som din avloppsanläggning måste reducera utsläpp av syreförbrukande ämnen, fosfor samt kväve.

Följande krav på enskilt avlopp måste uppfyllas:

Vid Normal skyddsnivå

- BOD (Syreförbrukande ämnen)   >90%
- Fosfor                                           >70%
- Kväve                                           Inget krav

Vid Hög skyddsnivå

- BOD (Syreförbrukande ämnen)   >90%
- Fosfor                                             90%
- Kväve                                             50%

Ditt miljökontor kan ställa ytterligare krav. Det skiljer sig dock från kommun till kommun och till och med miljöinspektör i mellan vilka krav och vad du får anlägga och inte på din fastighet.

Bli inte överraskad om din grannes fastighet 100m längre bort får en annan klassning än vad du får.

Det kan bero på att din fastighet har ett dike eller täckdikning som går ut i en bäck som leder fram till ett vattendrag som är övergödd.

Kommunen kan  även kan klassa ditt enskilda avlopp till hög skyddsnivå ur hälsoskyddsynpunkt.

Din fastighet kanske ligger i ett område med många dricksvattenbrunnar eller att det finns en badplats i närheten.

Om din kommun har klassat din fastighet till normal skyddsnivå så blir ditt enskilda avlopp betydligt billigare, driftsäkrare och enklare än ett avlopp som klassas som hög skyddsnivå.

Du slipper lösningar som innehåller teknik som minireningsverk eller en flockningsenhet i form av kemdoserare t.ex FANN Eko Treat eller markbädd med efterföljande fosforbrunn.

Andra krav på enskilt avlopp

Förutom krav på reducering av fosfor, kväve och BOD så ställs det krav på minsta avstånd från ditt avlopps utsläppspunkt till din och grannars vattentäkt (Grävd brunn / Borrad brunn)

Avstånd mellan ditt avlopp och din och grannfastigheters eventuella energibrunn (Borrhål för bergvärme)

Utöver kommunens krav så kan även företaget som tar han om ditt slam ställa krav på max längd i mellan farbar väg och tömningspunkt på din slamavskiljare eller minireningsverk.

Man kan säga att det finns 290 stycken  olika "regler för enskilt avlopp". Alltså lika många som Sveriges kommuner.

Allt bygger på hur respektive kommun tolkar Miljöbalken och tillämpar rekommendationer från Hav och Vatten myndigheten.

Ytterligare krav på ditt avlopp

Förutom lagar och regler som måste du tänka på följande när du ska byta ditt avlopp.

Avluftning av markbädd eller infiltrationsbädd

Oavsett om det är  en markbädd, infiltrationsbädd, minireningsverk eller annan lösning så behöver alla avloppslösningar (i princip) en fullt fungerande avluftning och på så vis syresättning för reningsprocessen.
Det är av yttersta vikt att det avluftning av avloppet fungerar.

Det ringer flertalet personer med icke fungerande anläggningar till oss, där anledning kan direkt härledas till bristande / obefintlig avluftning av det enskild avloppet.

Det är inte bara själva infiltrationen eller markbädden som behöver avluftning av avloppet även en trekammarbrunnen eller slamavskiljare måste ha det för att må bra.

Finns inte avluftning så bildas det nitrösa gaser i slamavskiljaren som skapar ett flytslam även i den tredje kammaren i trekammarbrunn.

 

Hur är dina befintliga avloppsrör?

Är avloppsrören av betong är det inget att fundera på utan byt ut dom.

Gamla ledningar ökar risken för vatteninträngning med överbelastning av din nya avloppsanläggning.

Det kan även vara ledningssvackor som fungerar som vattenlås och förstör luftcirkulationen .

- Har du plaströr som markrör PVC eller PP som ska behållas så rekommenderar att man filmar rören så att det inte finns några svackor, inläckage/utläckage m,m.

-Chansa inte med rören.  Är det en svacka och din avloppsanläggning inte får syre kan den förstöras totalt eller överbelastas med inläckage.

-Det är väldigt vanligt med att dränering samt dagvatten är kopplat på avloppsledningen.  Byter/filmar man ledningarna så säkerställer man att så inte är fallet.

Har fastigheten något vatten/poolfilter?

Backspolning av vattenfilter eller poolfilter får inte vara inkopplat på avloppet.

Dels överbelastas systemet (Det kommer en stor mängd vatten på väldigt kort tid) sen innehåller vattnet från backspolning massa saker (Järn, Mangan m,m) som inte anläggningen är gjord för att ta hand om.

Är dag- dränerings samt externt vatten kopplat på avloppet?

Allt vatten förutom spillvattnet får ej kopplas på samma ledning som leder till din avloppsanläggning.

Om så är fallet ändå måste det dras om eftersom du överbelastar din anläggning och kan totalförstöra den.

Lösningar för enskilt avlopp med Normal skyddsnivå

Vid normal skyddsnivå så har du följande att välja på om du har toalett samt BDT (Bad, Dusch och Tvätt) vatten:

Infiltration eller markbädd

Perkolations test av marken genomsläpplighet

Markens genomsläpplighet avgör om du kan anlägga en infiltration eller behöver göra en markbädd.

Olika jordarter lämpar sig olika för infiltration. Om marken består av fina jordar kan marken vara för tät att infiltrera i, tex lera.

En infiltration använder du den befintliga marken reningsförmåga och den måste kunna ta emot det vatten anläggningen släpper ut

Består marken av mycket grova jordarter är det lämpligt med en förstärkt infiltration annars rinner det för fort igenom infiltrationen och blir orenat.

Om LTAR-värden är över 50 skall en förstärkt anläggning anläggas.

Bra mark för infiltration är oftast morän eller sand.

För att avgöra om marken fungerar för infiltration så kan man göra ett perkolationstest

När ett perkolationsprov visar på ett LTAR-värde över 15 kan du anlägga en infiltration med t.ex BAGA biomoduler .
Får du ett lägre LTAR-värde än 15 anlägger man en markbädd istället.

Generellt så är det bättre hur högre du kan lägga markbädden eller infiltrationen.

Tyvärr läggs framförallt markbäddar på lägsta punkten eftersom man viil ha självfallet till bädden och på lägsta punkten kommer det även vara surast och mest ytvatten.

Markbädd

Kan inte marken infiltreras vid t.ex lerjord så gör man en markbädd.

Eftersom vattnet inte har någonstans att ta vägen så måste man leda vattnet till ett dike eller täckdikning.

Huvudsakligen gäller det att få självfallet till recipienten (Mottagare av vattnet).

Går inte det så får man göra en upphöjd markbädd och pumpa till den från slamavskiljaren. Markbäddar finns i olika modeller och storlekar.

Minireningsverk (reningsverk)

I ett minireningsverk sker den mesta reningen i en och samma bruk. Minireningsverk tar då oftast mindre plats men dock krävs den en efterpolering efter för de flesta reningsverk.

Om du har en tomt som är inte så stor eller behöver pumpbrunn så kan totalkostnaden för ett minireningsverk blir lägre än en för markbädd men dock så rekommenderas det serviceavtal som kostar 3-7000kr per år.

Detta serviceavtal ställs oftast som krav av kommunerna eller rättare sagt kommunen kräver att det sker en fackmannamässigt service av anläggningen.

Vi rekommenderar alltid serviceavtal för att säkerhetsställa funktion, garanti och drift av anläggningen.

Du köper ju inte en ny bil utan att lämna in den på service till auktoriserad bilverkstad 1 gång år!

Sluten tank samt BDT lösning

Den mest ekonomiska lösningen för hög skyddsnivå är sluten tank och en BDT lösning för övrigt vatten.

Det kräver dock att man kan ha en separat avloppsstam från toaletterna och det går inte alltid att ordna enkelt t.ex. gjuten platta m,m.

Dock får du fördelarna med ett systen utan teknik och årliga betalningar av serviceavtal.

Markbädd på burk

Markbädd på burk är ett sätt att bygga en avloppsanläggning på din tomt relativt enkelt.

Gräv ner burken och anslut inkommande rör från slamavskiljare och led ett rör ut så är det i princip klart.

4evergreens Markbädd på burk, tidigare kallad Biorock, består av ett biomedium som vattnet fördelas ut över.

Markbäddar på bruk kräver oftast extra ventilation på grund av den täta konstruktion och det sker antingen med en elektrisk fläkt eller extra ventilationsrör med vindventilator.

Eftersom markbädd på burk är tät så passar den anlägga på ställen där det ställs krav på tät markbädd.

De passar även ypperligt på tomter som har ont om plats.