Visar alla 13 resultat

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

För att säkerställa en pålitlig och effektiv rening av spillvattnet från din fastighet behöver du en högkvalitativ slamavskiljare. Den första och viktigaste komponenten i rening av avloppsvattnet är slamavskiljaren.

Vårt sortiment av slamavskiljare, även känd som trekammarbrunn, uppfyller kraven för hushåll med toalett och rymmer minst 2 kubikmeter för ett hushåll.

10års Garanti

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Dulnik Premium – Slamavskiljare

Från: 11900kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Cipax Slamavskiljare

Från: 14190kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Neo Slamavskiljare lågbyggd

Från: 18790kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Rotomon Trekammarbrunn

22890kr inkl. moms

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Tranås Trekammarbrunn i betong

Från: 14250kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

BAGA Slamavskiljare

Från: 21500kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Dulnik Förhöjningshals

790kr inkl. moms
3690kr inkl. moms

Sluten tank & Septiktank

Förhöjningshals NEO & Solido

2690kr inkl. moms

Verktyg & Tillbehör

Lyftverktyg betongbrunnar

Från: 625kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

T-rör till trekammarbrunn

Från: 490kr

Sluten tank & Septiktank

Cipax Förhöjningshals

Från: 1990kr

Trekammarbrunn & Slamavskiljare

Filter till trekammarbrunn

649kr inkl. moms

Innehållsförteckning

Om Slamavskiljare & Priser

En godkänd slamavskiljare, även känd som trekammarbrunn, har en volym på minst två kubik för ett hushåll med toalett. Det är viktigt att slamavskiljaren är tät och kan avskilja slam, fett och andra ämnen.

Om du har ett badkar eller jacuzzi kan det vara nödvändigt att dimensionera upp slamavskiljaren för att klara den ökade vattenbelastningen. Det är särskilt viktigt att vara medveten om risken för slamflykt när du drar ur proppen i badkaret, eftersom en stor mängd vatten kan komma ut på kort tid.

För avlopp med hög skyddsnivå som använder en kemdoserare för fosforfällning krävs ofta en större slamavskiljare. Detta beror dels på den ökade mängden slam som skapas genom processen och dels på behovet av att ge tillräckligt med tid för flockningskemikalien att verka och sjunka till botten.

Priset på slamavskiljare för 2st hushåll eller fler med Infiltration

För en slamavskiljare som betjänar 2 hushåll behövs vanligtvis en volym på 4 m³. Detta förutsätter att slamavskiljningen töms en gång per år. De flesta tillverkare erbjuder slamavskiljare som kan hantera flera hushåll. Det kan dock vara mer kostnadseffektivt att köpa en 4 m³ tank istället för en 3 m³ tank som kräver flera tömningar.

För slamavskiljare som betjänar flera hushåll (4 eller fler) kan volymberäkningen reduceras något. Detta varierar dock beroende på tillverkaren och deras rekommendationer.

Hur ofta behöver en trekammarbrunn tömmas?

Kommunen brukar kräva att slamavskiljaren töms en gång per år. Detta rekommenderas också för att förhindra eventuell slamflykt till efterföljande reningssystem, såsom markbädd eller infiltration. Många fastigheter behöver dock inte tömma slamavskiljaren varje år eftersom deras vattenbelastning inte motsvarar fem personers belastning. I de flesta fall belastas anläggningen endast av 1-3 personer. Dispens från årlig slamtömning kan beviljas av miljökontoret under vissa omständigheter, såsom vid fritidshus eller när fastigheten bebos av en ensam pensionär. Det är dock alltid bättre att tömma för ofta än för sällan för att undvika eventuell slamflykt.

Måste jag ha en trekammarbrunn? Priset för olika alternativ

Det finns slamavskiljare som består av trekammare, men det finns också moderna en- och tvåkammarbrunnar som är godkända och uppfyller alla krav. BAGA slamavskiljare är byggda så att vattnet renas genom olika steg innan det rinner ut. BAGA anses vara den bästa slamavskiljaren på marknaden med bästa reningsresultat, vilket innebär att efterföljande reningssystem som infiltration eller markbädd belastas minimalt och har längre livslängd. Det finns också minireningsverk som har en inbyggd slamavskiljare, vanligtvis i form av en slammagasin. Dessa verk renar vattnet genom syresättning och kemisk fällning av fosfor.

Tranås cementvarufabrik tillverkar fortfarande den klassiska Tranås Trekammarbrunn i betong. Fördelen med en betongbrunn är att den kan använda befintliga massor och behöver inte förankras.

Förankring av slamavskiljare

En slamavskiljare i plast eller glasfiber är lättare att transportera och installera, och de kan enkelt förankras med hjälp av BAGA Förankringsduk om det behövs. Om det finns risk för högt grundvatten bör slamavskiljaren förankras för att undvika att den flyter upp vid tömning när tanken är tom. Vanligtvis räcker det med fyllnadsmassor ovanför avloppstanken för att förankra den, men om du är osäker bör du inte chansa utan säkerställa att slamavskiljaren är ordentligt förankrad.

Byte av trekammarbrunn

Om du har en äldre betongbrunn eller en äldre slamavskiljare i plast/glasfiber rekommenderas det att du byter ut den. Kostnaden för en ny godkänd slamavskiljare med hög reningskapacitet är inte särskilt hög i förhållande till fördelarna och den garanterade funktionaliteten under många år framöver. Det är viktigt att vara medveten om att även om en gammal betongbrunn ser bra ut ovanifrån, kan det finnas korrosion och problem i botten.

Risker med en gammal trekammarbrunn

  • Inläckage: Det finns en stor risk för överbelastning av efterföljande markbädd eller infiltration på grund av läckage.
  • Utläckage: Det finns en risk för förorening av dricksvattnet för dig och dina grannar om det förekommer utläckage.
  • Slamflykt: En gammal trekammarbrunn kan ha okänd prestanda och kapacitet, vilket kan leda till skador eller kortare livslängd på efterföljande reningssystem. Tidigare var det vanligt att lekmän byggde sina egna trekammarbrunnar.
  • Trekammarbrunnens lock: Enligt Arbetsmiljöverket får locket inte väga mer än 15 kg, annars kan det bli en straffavgift från slamtömmningsföretaget. Om locket behöver bytas ut kan det kosta cirka 10-20% av priset för en ny slamavskiljare.

Betong kan korrodera i botten av slamavskiljaren, så för att upptäcka inläckage måste slamavskiljaren tömmas helt och helst när grundvattennivån är hög för att se om det finns läckage i skarven mellan ringarna. Läckage utåt är vanligt förekommande på gamla trekammarbrunnar.

Slamavskiljare med T-rör på utloppet

Äldre trekammarbrunnar har vanligtvis ett T-rör på utloppet. T-röret är utformat som ett liggande T med ett hål uppåt i slamavskiljaren och ett hål nedåt i slamavskiljaren. Syftet med T-röret är att förhindra att flytande fett och slam från den tredje kammen rinner vidare till infiltration eller markbädd, vilket kallas för slamflykt. Röret är placerat några decimeter under vattenytan för att endast vatten från mellanskiktet ska kunna rinna ut och inte de övre delarna där det kan finnas fett och flytslam.

Som en extra säkerhetsåtgärd mot slamflykt brukar en filterborste monteras i T-röret på trekammarbrunnar. Filterborsten fungerar som ett filter och förhindrar att slammet når efterföljande reningssystem vid eventuell slamflykt. Det är dock viktigt att notera att filterborsten bara fångar upp större partiklar.

På nya slamavskiljare, som BAGA, säger tillverkarna att om du behöver använda filter i en trekammarbrunn bör du istället byta ut hela slamavskiljaren.

När är en trekammarbrunn full?

En trekammarbrunn bör alltid vara full med vatten förutom direkt efter tömning. Det rekommenderas dock att fylla på så mycket vatten som möjligt efter tömning för att undvika slamflykt när vattennivån sakta stiger. Tillverkarens rekommendation är oftast att fylla slamavskiljaren efter tömning. Vattennivån i trekammarbrunnen bör ligga precis vid utloppsledningens nederkant, förutsatt att inget inkommande vatten tillförs. Om vattnet är högre än utloppsledningen finns det en blockering i efterföljande reningssystem, såsom markbädd eller infiltration, och åtgärder måste vidtas snarast möjligt. Om vattnet är lägre än utloppsledningens nederkant indikerar det en läcka i brunnen, vilket kan leda till förorening av dricksvattenbrunnen och omgivningen. Samma läcka kan också leda till att grundvatten tränger in när grundvattennivån är hög, vilket överbelastar efterföljande reningssystem.

Inom en trekammarbrunn finns vanligtvis en slamkaka på ca 5 till 20 cm i den första kammen. Den andra kammen bör innehålla en liten mängd flytande fett och slam, medan vattnet i den tredje kammen bör vara relativt klart.

Lukt från en trekammarbrunn

Om det luktar från din slamavskiljare beror det oftast på stopp eller bristande luftning. En korrekt fungerande avloppsanläggning med rätt luftning bör endast avge en svag avloppsdoft om du placerar näsan nära luftningsventilen på markbädden, infiltrationen eller locket på slamavskiljaren.

Det är viktigt att se till att avloppsstammen är ventilerad ovanför taknocken på fastigheten för att skapa ett undertryck i anläggningen, vilket leder till att luft sugs in i markbädden, infiltrationen eller efterpoleringen genom slamavskiljaren och ut genom avloppsluftningen ovanför taket. Reningen i alla avloppsanläggningar är beroende av syre, och utan luftning fungerar de inte korrekt. Genom att säkerställa ordentlig ventilation och minimera mängden flytslam kan du eliminera dålig lukt från slamavskiljaren eller minireningsverket.

Det är också viktigt att notera att vakuumventiler inte är godkända eftersom de stoppar luftflödet.