Visar alla 2 resultat

Vi erbjuder markrännor, dräneringsrännor och linjeavvattning till verkstad, garage eller trädgård i alla klasser och applikationer.

Dräneringsrännor & Linjeavvattning

Dräneringsränna Garage, Pool och Trädgård

Från: 499kr

Dräneringsrännor & Linjeavvattning

Markränna Base C250 Körbar

Från: 890kr

Linjeavvattning och mer vanligt förekommande benämning markränna eller dräneringsränna, är en teknik som används för att effektivt hantera och leda bort vatten från ytor som vägar, parkeringsplatser och tak.

Genom att använda markrännor får man bort vattenansamlingar på ytor eller att vatten exempelvis rinner in i garage.

Rännor används även ofta i garage, verkstäder och tvätthallar som "långa" golvbrunnar".

Då använder man vanligtvis körbara rännor i klass B125 eller D400 som tål att köras över, med bil respektive lastbil eller andra tunga fordon.

Används rännor i en garage eller tvätthall leds vattnet allra oftast till en godkänd oljeavskiljare som separerar olja och annat farligt från vattnet innan det leds vidare.

En linjeavvattning består av:

Markränna / Dräneringsränna: Dessa är långa, smala strukturer som placeras längs ytor där vatten samlas. De samlar upp vattnet och leder det vidare till nästa komponent i systemet.

Galler: Gallren täcker rännorna för att förhindra skräp från att komma in i systemet. De säkerställer också att ytan är säker för gångtrafik och fordon.

Sandfång: Dessa är enheter som fångar upp sand och annat skräp innan vattnet  Detta förhindrar blockeringar i systemet. Dräneringsbrunn är en utmärkt lösning för sandfång.

Dagvatten eller avloppsrör: Vattnet som samlas upp i rännorna leds vidare genom dräneringsrör till avloppssystemet eller andra avledningsplatser.

Fördelar med dräneringsrännor

Effektiv avledning av vatten: Linjeavvattning hanterar stora mängder vatten och leder bort det snabbt och effektivt, vilket minskar risken för översvämningar.

Förebyggande av skador: Genom att effektivt leda bort vatten förhindras skador på vägar, byggnader och andra strukturer.

Säkerhet: Minskar risken för halka och andra faror på gångvägar och vägbanor.

Estetik: Modern linjeavvattning kan integreras sömlöst i omgivningen och bidra till en ren och attraktiv miljö.

Användningsområden

Garage, verkstad och tvätthallar: Fungera som en lång golvbrunn som kan sälja stora mängder vatten ock skräp

Garage nedfart: Förhindrar vattnet rinner in i huset

Vägar och motorvägar: För att förhindra vattenansamling som kan leda till halkolyckor och skador på vägbanan.

Parkeringsplatser: För att säkerställa att vatten inte samlas i parkeringsrutor och orsakar problem för fordon och fotgängare.

Torg och offentliga platser: För att hålla områden torra och säkra för allmänheten.

Belastningsklasser rännor

Dräneringsrännor är indelade i olika belastningsklasser som anger den maximala belastning de är utformade för att tåla. Man anger det i kilonewton (kN).

Dessa klasser är avgörande för att säkerställa att rännorna tål det tryck de ska utsättas för av bilar, lastbilar och andra tunga fordon.

Klass B125 och upptill klass D400 är de vanligast klasserna för dräneringsrännor inom trafikerade områden.

A15: Maximal belastning: 15 kN
Användningsområde: För områden som enbart utsätts för gångtrafik, såsom trottoarer, gångbanor och liknande områden utan biltrafik.

B125: Maximal belastning: 125 kN
Användningsområde: Passar områden som utsätts för lättare biltrafik, såsom privatresidens, parkeringsplatser för personbilar och trottoarer.

C250: Maximal belastning: 250 kN
Användningsområde: Lämplig för trottoarer, parkeringsplatser, bostadsområden och liknande områden med biltrafik, inklusive gator som kan trafikeras av bilar och lätta lastbilar.

D400: Maximal belastning: 400 kN
Användningsområde: Passar för vägar, vägrenar och områden med blandad trafik där det förekommer både personbilar och tyngre fordon.

E600: Maximal belastning: 600 kN
Användningsområde: Används för områden med tung trafik och höga hjultryck, som till exempel lastkajer, vägar för tunga fordon, hamnar och flygplatser.

F900: Maximal belastning: 900 kN
Användningsområde: Den mest robusta klassen, lämplig för områden med extremt höga belastningar, såsom flygplatser (särskilt där flygplan rör sig), containerterminaler och andra tunga industriområden.