Om BAGA och deras produkter

BAGA är Sveriges ledande tillverkare av enskilda avlopp och är grundat 1992.

Deras huvudkontor ligger i Karlskrona och dom har en stor serviceorganisation över hela Sverige.

BAGA lägger stora resurser på forskning och utveckling samt innehar flera patent på deras lösningar.

Alla avloppsanläggningar är verkligen provade i Sverige samt utvecklade för vårt ganska kalla klimat jämfört med Europeiska tillverkare.

Till exempel kan nämnas att deras anläggningar är provtagna med 9 gradigt vatten till skillnad mot de flesta tillverkare som har provtagning runt 14 grader.

Deras anläggningar levereras med en 10-årig funktionsgaranti.

Läs mer om BAGA:s Produkter >>

Läs mer om BAGA:s 10 åriga funktonsgaranti >> 

10 år garanti
28850kr60690kr
0kr32490kr
15490kr
80000kr211250kr
Endast 3m2
2499kr3159kr
9050kr11947kr

BAGA Slamavskiljare

BAGA Slamavskiljare finns från 1-10 hushåll i storlekarna 1,2kbm för enbart BDT modellen och för WC + BDT 2,2kbm till 9kbm.

Alla är tillverkade i stark glasfiber som klarar stora förläggningsdjup.

Använd självfall eller Pumpning de fungerar lika bra med eller utan pump.
Den inbyggda pumpbrunnen i slamavskiljare underlättar arbetet.

Att slippa installera en extra brunn är fördelaktigt på flera sätt: dels sänks kostnaderna för grävarbete, dels underlättas arbetet med installationen och dels innebär det mindre åverkan på tomten.

Dessutom ger en integrerad lösning minimerad risk för kostsamma problem under jord.

Slamavskiljarens förmåga att förhindra slamflykt avgör hur bra och hur länge den efterföljande reningen kommer att fungera.

BAGAs slamavskiljare arbetar efter en unik princip där den slamavskiljande funktionen uppnås av att vattnet med inkommande slam leds ner i avskiljaren för att sedan ledas uppåt över en mycket stor yta. 

Gravitationen och den låga vattenhastigheten gör att slammet inte följer med när vattnet stiger uppåt.

Det nya lågbyggda utförandet innebär att du kan erbjuda alla dina kunder en trygg BAGA-lösning; oavsett om tomtens grundvattennivå är hög eller det finns berg nära markytan.

Fördelarna för dig är sänkta kostnader tack vare snabbare installation och mindre grävningsarbete. En av förutsättningarna för att förhindra igensättning är att så lite slam som möjligt hamnar i bädden.

BAGAs patenterade slamavskiljare arbetar efter en princip som ger helt unika egenskaper där slamflykten ut från slamavskiljaren knappt är mätbar.

Slamavskiljare som är CE-märkta och uppfyller standarden EN12566-1.

 

Biomoduler för infiltration

BAGA Effektiv avloppspaket består av en effektiv slamavskiljare med efterföljande bädd som byggs upp av paketets bioModuler med spridarplattor.

Syrebrist är den vanligaste orsaken till att infiltration och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet.

Med BAGAs bioModuler finns det ingen risk för igensättning eller syrebrist – de ökar den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan.

Biomassan lyfts från sand- och makadamlagret så att syresättningen optimeras.

Det ger ett bättre renat vatten samtidigt som plattorna kräver mindre grävarbete och avsevärt ökar den biologiska bärarytan.

BAGA:s Biomoduler som Infiltration eller Markbädd skapar en mycket långlivad och stabil anläggning som är rikligt syrsatt och lättanlagd.

Bädden anläggs som infiltration eller markbädd beroende på markbeskaffenheten där den installeras.

BAGAs nya teknik där bioModulerna läggs på spridarplattor ger en mycket effektiv rening samtidigt som bädden kan göras betydligt lägre än tidigare med stora besparingar i sand och grusmängd.

Även slamavskiljaren kan nu fås i lågbyggt utförande vilket ger utökade möjligheter vid placering av anläggningen.

Alla slamavskiljare från BAGA är försedda med integrerad pumpbrunn vilket ger möjligheten att placera bädden långt ifrån eller ovanför slamavskiljaren.

BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti* som gäller i 10 år.

I de fall då marken har goda infiltrationsegenskaper kan spridarplattorna läggas ut direkt på det underliggande, uppluckrade jordlagret.

Det behövs alltså inte längre något spridningslager av tvättad makadam – plattorna ersätter helt det övre makadamlagret. Vid förstärkt infiltration tillkommer 30 cm markbäddssand.

Vid 1st hushåll använder man 1st paket med Biomoduler som skapar en yta på endast 16m2.

2st Hushåll använder man 2st Biomodulpaket = 32m2

3 till 4st Hushåll använder man 3st Biomodulpaket = 48m2 

 

BAGA Biomoduler för markbädd

Lågbyggd bädd = mindre arbete och kraftigt sänkt kostnad.

Bäddens bygghöjd blir mycket låg jämfört med traditionell markbädd och kan på sätt döljas / bli osynlig oavsett grundvattennivå på den tilltänkta platsen.

Markbäddens minskade höjd innebär en kraftig besparing för kostnader och transporter av sand och grusmaterial jämfört med traditionella lösningar för enskilt avlopp.

 

För att bygga en markbädd med Biomodulerna  så kompletterar du med uppsamlingsrör / dräneringsrör samt utloppsbrunn / provtagningsbrunn 

 

BAGA Solo 

BAGA Solo är en BDT lösning för rening av bad-, disk- och tvättvatten där all rening sker i endast en tank utan behov av efterföljande markbädd eller infiltration.

Komplett reningsanläggning i en enda tank för BDT-vatten (bad, disk, tvätt) med volym och reningskapacitet tillräckligt för att täcka hela familjens behov.

Ingen efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte vill inkräkta på tomtytan.

Anläggningen baseras på en biofilmsprocess med hjälp av ett tåligt bärarmaterial som inte behöver bytas eller rengöras.

En kompressor sörjer för en kontrollerad luftförsörjning till den biologiska reningsprocessen.

I normala fall behöver man inte pumpa ut från tanken eftersom utloppet ligger endast 100 mm under inloppet.

Tanken är utrustad med ett stort slammagasin vilket minimerar antalet slamtömningar. Anläggningen är i princip underhållsfri och inget serviceavtal behövs.

Allt i en tank Lågbyggd kompakt tank tack vare effektiv vätskerecirkulation Provtagning direkt i tanken Långtidstestad i Sverige under svenska temperaturförhållanden

 

BAGA Easy

BAGA Easy är för fastigheter som är klassade till hög skyddsnivå och består av slamavskiljare med flödesdoserad flockningsmedel samt bioModulpaket för infiltration eller markbädd.

Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt.

Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella reningsverk.

BAGA Easy finns i ett flertal standardstorlekar.

 

BAGA Easy består av: Slamavskiljare med integrerad reningsutrustning, färdigmonterad vid leverans. Efterföljande rening med antingen markbädd, infiltration eller biotank.

Enkelt och driftsäkert med låga driftskostnader, funktionskontroll med sms-meddelanden och 10 års process- och funktionsgaranti.

Bästa funktion för miljöskydd BAGA Easy är anläggningen för dig som ställer de högsta kraven för miljön, hälsan och funktion.

Anläggningen är den enda testade anläggningen enligt EU regler i Sverige som klarar hög skyddsnivå motsvarande NFS 2006:7

 

BAGA Kompaktbädd 

BAGA Kompaktbädd Trots liten otroligt lite yta på endast 3kvm klarar bädden 90 % reduktion av fosfor och BOD tillsammans med en BAGA Easy.

Detta tack vare en sofistikerad doserstyrning som ser till att anläggningen renar kontinuerligt 24 timmar om dygnet.

Den patenterade slamavskiljare erbjuder stor buffringskapacitet och möjliggör att endast en slamtömning per år behövs.

Kompaktbädden har genomgått långtidstest hos RISE (f.d. JTI) i Uppsala och är utvecklad för Skandinaviens låga vattentemperaturer.

 

BAGA Biotank

BAGA:s Biotank som är deras minireningsverk renar avloppsvattnet så väl så att det inte behövs någon efterpolering.

BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk betående av en slamavskiljare följd av en bioTank innehållande bioModuler och är försedd med automatik och reningsutrustning.

I biotanken sprinklas vattnet över en biobädd som är optimalt syresatt.

Biomassan livnär sig på avloppsvattnet och binder den sista fosforn. Biomassa pumpas tillbaka till slamavskiljaren vilket ger en bättre fosforavskiljning än 97 %. Bättre kan det inte bli. Det renade vattnet släpps ut till recipient i ett dike, å eller sjö.

En biotank tar mycket liten plats och kan anläggas nästan överallt.

Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt och ett mycket bra smittskydd. Biotanken är en livslång lösning för ditt avloppvatten.

Biotanken är lättplacerad - Tar liten plats jämfört med markbädd Provtagningsmöjlighet - Biotanken har ett integrerat utrymme för provtagning

 

BAGA Valett Snålspolande Toalett

BAGA Valett Snålspolande toalett med skärande pumpsystem

 

En toalett med skärsystem förbrukar betydligt mindre vatten än vanliga toaletter vilket är en fördel då det ska ledas till en sluten tank.

Tack vare de mindre spolvolymerna minskas antalet slamtömningar. Installationen är enkel då vattnet leds i en 40 mm tryckledning direkt från toaletten till den slutna tanken.

Bakstycket har utvecklats för att förenkla installationen. Golvplatta medlevereras för att medge limning mot golv för att undvika brytning av fuktspärr.

Egenskaper: Toalett med skärande pump. Ultratyst spolning. Mjukstängande lock. Vattenförbrukning endast 0,6 liter per spolning. 12 Volt DC-drift.

 

BAGA Sluten Tank

BAGA Slutna tankar är en serie starka glasfibertankar för slutna avloppssystem

Sluten tank är tillverkad i glasfiberarmerad polyester (GAP) - ett lätt och rostfritt material med hög styrka och obegränsad livslängd.

Våra slutna tankar levereras som standard för upp till 2,0 m övertäckning. Vid större nedgrävningsdjup måste de förstärkas. Sluten tank går under benämningen ”sluten anläggning”, och används som tillfällig deponeringsplats för avloppsvatten från stugor och hus utan anslutning till kommunalt avlopp. Tanken töms regelbundet med slamsugningsbil. Till sluten tank bör du helst använda vattenbesparande

 

BAGA Funktions & Processgaranti

Den av BAGA Water Technology AB lämnade processgarantin förutsätter att anläggningen dimensioneras, installeras, sköts och servas på rätt sätt:

 • Installationen skall vara utfört helt enligt BAGA´s anvisningar
 • Installationsintyg skall vara inskickat
 • Service, support eller tillsynsavtal skall vara tecknat med BAGA
 • Egenkontrollen skall vara skött

Innehåller enbart "Normalt avloppsvatten”

Inkommande avloppsvatten kvalitet skall vara ”normalt kommunalt avloppsvatten” vars föroreningskoncentration som årsmedelvärde inte får överstiga följande värden:

 • BOD7 Ej överstiga 350 g per m3 ( 350 mg/l )
 • Ptot Ej överstiga 12 g per m3 ( 12 mg/l )
 • Ntot Ej överstiga 80 g per m3 ( 80 mg/l )
 • SS Ej överstiga 300 g per m3 ( 300 mg/l )

Vidare skall avloppsvattnet vara:

 • Vara normalt buffrat. Som riktvärde kan anges en buffertkapacitet motsvarande en alkalinitet (bikarbonathalt) på 120 – 250 mg/l ( HCO3 )
 • Hålla en hårdhet motsvarande 5 – 12 °dH
 • Ha ett pH-värde på 7,0 – 8,5
 • Ha en kloridhalt som understiger 100 mg/l
 • Ha en kopparhalt som understiger 0,2 mg/l
 • Ha en temperatur på minst + 6°C och ett årsgenomsnitt överstigande +10ºC

Det förutsätts att flockningsmedel kan användas utan komplettering av pH-justering eller tillsats av polymerer.

BAGA förutsätter också att föroreningar såsom olja, fetter, tungmetaller, toxiska ämnen, medicinämnen och dylikt är av så begränsade halter att olägenhet ej uppstår.

Vad är Avloppsvatten

 • Avloppsvatten är det vatten som kommer från bad, dusch, tvättställ, diskbänk och toalett.
 • Toaletten skall enbart användas för att spola ner urin, fekalier och toalettpapper.
 • Kasta inte bindor, tamponger, trasor, pappershanddukar eller liknande i toaletten.
 • Toalettpapper skall vara av en kvalitet som lätt löses upp i vatten.
 • Lacknafta, målarfärg, nagellack och aceton är exempel på olämpliga kemikalier som inte får hällas ut i toalett eller tvättställ.
 • Varken starka kemikalier eller olja får hamna i avloppet!
 • Häll inte ut fett i avloppet.

Reningsverket är gjort för att klara normal användning av tvättmedel, diskmedel samt fetter mm som uppstår vid matlagning (för restauranger utformas reningsverket speciellt för detta ändamål)

När dricksvattenreningsutrustning är ansluten till en fastighet, skall backspolningsvattnet från vattenreningsutrustningen ledas ut till dagvattnet eller liknade.

Då dricksvattenreningsutrustning backspolas och/eller regenereras med saltlösning eller starkt oxiderande ämnen som kaliumpermanganat, får detta vatten inte belasta den installerade avloppsanläggningen.

Om detta vatten kommer till anläggningen slås bakteriekulturen ut, varvid reningsgraden minskar markant och luktproblem kommer att uppstå.

Ovan är en redigerad version av BAGA:S Garanti.
Se BAGA:s hemsida för en komplett samt eventuellt uppdaterad version.