Om Slamavskiljare

slamavskiljare

En godkänd slamavskiljare är på minst två kubik för ett hushåll med toalett. Ett enskilt avlopp för ett hushåll beräknas belastas av max fem personer.

Slamavskiljaren måste självklart vara tät och klara avskiljning av slam, fett m,m

Om du har badkar/jacuzzi så kanske du måste dimensionera upp slamavskiljaren.

BAGA godkänner större badkar och FANN har max 300L badkar för sina slamavskiljare.

Observera att trots att du understiger den totala tillåtna dagsbelastning på 850l av ditt avlopp så måste anläggningen oftast dimensioneras upp inklusive efterföljande reningssteg. När du drar ur proppen i badkaret så kommer den en stor mängd vatten på väldigt kort tid och risken för slamflykt är hög.

Slamavskiljare för 2st hushåll eller fler

För en slamavskiljare för 2st hushåll behöver så behöver man 4m3.
Detta bygger dock på en slamtömning per år.

FANN sa3006 som är på 3m3 ska fungera för 2st hushåll men kräver dock då två tömningar per år.

Dock betalar det sig ganska snabbt att köpa en 4-kubiks tank istället på grund av kostnaden för en extra slamtömmning.

För slamavskiljare för flera hushåll så sker det en viss reduktion i beräkningen.

Kontakta oss kundservice@markgrossen.se för att få en rekommendation på vilken slamavskiljare och storlek som passar just din fastighet. 

Hur ofta behöver trekammarbrunn tömning?

Kommunen brukar kräva slamtömning en gång per år av slamavskiljare.

Det rekommenderas även av oss för att säkerhetställa så det inte blir någon slamflykt till efterföljande rening som markbädd eller infiltration.

Flertalet fastigheter skulle dock inte en behöva slamtömning ens varannat år på grund av att deras belastning motsvarar inte fem personer.
Oftast så är faktiska mängden spillvatten endast 1-3st personer.

Vissa miljökontor kan ge dispens från krav på på slamtömmning varje år om det finns speciella skäl som t.ex fritidshus eller en ensam pensionär i fastighet.  

Dock ska det sägas att det är alltid bättre med en tömning för ofta än för sällan.

Måste jag ha trekammarbrunn?

trekammarbrunnDet finns slamavskiljare som består av trekammare och även moderna två kammarebrunnar är godkända.

FANN Slamavskiljare består bara av en enda lång kammare och bygger på att avloppsvattnet ska rinna med ett långsamt flöde för att hinna separera.

BAGA slamavskiljare är byggd så att vattnet ska passera olika steg för att renas innan det rinner ut.

BAGA ska vara den slamavskiljare på marknad som har bäst reningsresultat och det innebär att efterföljande reningsteg som infiltration eller markbädd får minimal belastning lika med lång livslängd.

Även minireningsverken har en slamavskiljare men då brukar man prata om kammare som är oftast en enda och sen klarnas vattnet i kammare två med kemfällning till hjälp.

Även Wavin och Uponor tillverkar slamavskiljare trekammarbrunn av plast.

Tranås cementvarufabrik tillverkar fortfarande den klassiska Tranås Trekammarbrunn i betong kallad Tranåsbrunnen.

Fördelen med en trekammarbrunn i betong är att man kan använda befintliga massor och behöver inte förankra slamavskiljaren.

Nackdelen är hanterbarhet efter som dom väger en hel del och kräver en rejäl grävmaskin eller kran för installation.

Även minireningsverken har en slamavskiljare men då brukar man prata om kammare som är oftast en och sen klarnas vattnet i kammare två med kemfällning till hjälp.

Förankra slamavskiljare

En slamavskiljare i plast eller glasfiber är lättare att frakta och installera, samt lätta att förankra med t.ex BAGA Förankringsduk om behov finns.

Är det risk för högt grundvatten så förankra. Risken för högt grundvatten inträffar speciellt vår och sen höst. Då finns det en risk att tanken flyter upp om den inte är förankrad. Speciellt precis vid en slamtömning och tanken är tom.

I de flesta fall räcker fyllnadsmassor ovan avloppstanken till för att förankra men är du osäker så chansa inte med förankringen.

Byt ut trekammarbrunn

Har du framförallt en äldre betongbrunn men även befintlig en äldre slamavskiljare i plast/glasfiber så byt ut den.

Den kostnaden för en ny godkänd superrenade slamavskiljare är inte speciellt hög i sammanhanget och du är säker på att få en fullt fungerande avloppsanläggning i många år framåt.

Fast din gamla betongbrunn ser jättefin ut ovanifrån så vet du inte hur det ser ut i botten där korrosioner sker.

Risk med en gammal trekammarbrunn:

  • Inläckage: Stor risk för överbelastning av efterföljande markbädd eller infiltration.
  • Utläckage: Risk för förstört dricksvatten för dig och dina grannar.
  • Slamflykt: Du vet ingenting om prestanda och vilka flöden din gamla trekammbrunn klarar med risk skador eller förkortat livslängd på efterföljande rening. Det var väldigt vanlig att vilken lekman som helst byggde sin egen trekammarbrunn för i tiden.
  • Trekammarbrunn lock: Enligt Arbetsmiljöverket får inte locket väga mer än 15Kg och du kan få strafftaxa av din slamtömmare. Det går att byta ut men det kostar ca 10-20% av priset för en ny slamavskiljare.

Betong fräts sönder i botten på slamavskiljare, så för att konstatera inläckage måste du slamtömma den totalt och helst när grundvattennivån är hög så att du ser att den inte läckert in i skarven mellan ringarna.
Det är vanligt med läckage utåt på gamla trekammarbrunnar.

T rör till trekammarbrunn

Slamavskiljare t-rör på utlopp

Äldre trekammarbrunnar har oftast ett T-rör på utloppet.

Röret är utformat som ett liggande T (därav namnet) bestående av ett hål uppåt i slamavskiljaren och ett nedåt i slamavskiljaren.

T-röret fungerar så att flytande fett och slam som eventuellt finns i tredje kammaren inte kan rinna vidare ur slamavskiljaren till infiltration eller markbädd så kallad slamflykt. Röret går ett par decimeter under vattenytan för att bara vatten från mellanskiktet kan rinna ut och inte dom översta delarna där det kan finnas fett och flytslam.

Som en extra säkerhet mot slamflykt brukar man montera en filterborste i T-röret på trekammarbrunnar.

Filter till trekammarbrunn

Filterborsten fungerar som ett filter till trekammarbrunnen och förhindrar vid slamflykt att slammet tas sig vidare till efterföljande reningssteg.

På nya slamavskiljare som t.ex BAGA och FANN så säger leverantörerna "behöver du ett filter i trekammarbrunn, så byt trekammarbrunn".

När är en trekammarbrunn full?

En trekammarbrunn ska alltid vara full med vatten förutom strax efter tömning.

Rekommenderas dock att alltid fylla upp så mycket vatten du kan undvara efter tömning för att inte få en slamflykt när vattennivån sakta fylls på.  Tillverkaren brukar ha som rekommendation att fylla slamavskiljaren efter tömmnig.

Vattennivån i trekammarbrunnen ska ligga precis i nivå med underkant utlopp så tillvida det inte tillförs något inkommande vatten.

Är vattnet högre än utloppsledning är det stopp i efterföljande reningsteg som markbädd eller infiltarion och åtgärd behöver tas snarast.

Är vattnet under underkant utloppsrör så är det en läcka i brunnen och spillvatten läcker ut med risk för förorening av dricksvattenbrunn och omgivning. Samma läcka kan göra att grundvatten rinner in när grundvattennivån är hög med påföljd av överbelastning på efterföljande reningsteg.

I en trekammarbrunn är det oftast en slamkaka på ca 5 till 20cm i första kammaren.
Andra kammaren ska bara ha en liten del fett och slam flytande och tredje ska vara relativt klart vatten.

Trekammarbrunn luktar.

Luktar det från din slamavskiljare är det oftast stopp eller utebliven avluftning. Man strävar efter att ha undertryck i slamavskiljaren så ingen doft sprids.

På en fullt fungerande avloppsanläggning med rätt avluftning ska du bara kunna förnimma en svag doft av avlopp om du sätter näsan mot avluftning på markbädd eller infiltrationen eller locket på slamavskiljaren.

  • Oavsett vilken avloppsanläggning du har så krävs det ventilation.
  • Rekommenderas att avloppsstammen ventileras ovan nock på fastigheten.
  • Man strävar efter en skorstenseffekt så det blir undertryck i anläggningen så luften sugs in i markbädden/infiltrationen/efterpoleringen/minireningsverket genom slamavskiljaren ut genom avloppsluftning ovan tak.
  • Reningen i alla avloppsanläggningar bygger på syre och utan det fungerar dom inte.
  • Du eliminerar dåligt lukt från slamavskiljaren/minireningsverket med fullgod ventilation och begränsar mängden flytslam.
  • Vakuumventil är ej godkänt eftersom den bryter ventilationen.